ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemeen

Wendy van de Geijn staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder het nummer 61148032

U vrijwaart mij tegen alle mogelijke schade, vorderingen en aanspraken door derden die kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die u verstrekt en uit de eventuele contacten en overeenkomsten met derden die voort kunnen vloeien uit gesprekken die u met mij heeft gehad

 

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Wendy van de Geijn en haar cliënten voor wat betreft persoonlijke consulten. Een overeenkomst komt tot stand door mondelinge of schriftelijke aanmelding van de cliënt en de aanvaarding van de aanmelding door Wendy van de Geijn .

 

Definities
De therapeut/coach is degene c.q. de rechtspersoon die het consult verzorgt, de cliënt is de persoon die zich heeft aangemeld. Een consult is de individuele sessie met de therapeut/coach.

Annuleren en verzetten van een consult De cliënt kan zich voor een consult 24 uur van tevoren kosteloos afmelden of de afspraak verzetten. Bij niet of te laat verschijnen, of niet tijdig annuleren van een afspraak is cliënt de volledige kosten van het consult verschuldigd.

 

Uitvoering van de opdracht
Wendy van de Geijn streeft ernaar om geplande afspraken te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde afspraak echter onverhoopt geen doorgang kan vinden is Wendy van de Geijn hiervoor jegens cliënt niet aansprakelijk. De met Wendy van de Geijn gesloten overeenkomst leidt voor Wendy van de Geijn tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

 

Betaling

1.        Wendy van de Geijn is te allen tijde gerechtigd betaling vooruit te verlangen.

2.        Betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bezwaren m.b.t. de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Auteursrecht
Het auteursrecht is geldig op alle door de therapeut/coach verstrekte teksten. Het is niet toegestaan om deze teksten te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

 

Aansprakelijkheid
Wendy van de Geijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het al of niet opvolgen en/of interpreteren door de cliënt van aanbevelingen in de schriftelijke teksten door de therapeut/coach verstrekt en/of van mondelinge aanwijzingen door de therapeut/coach tijdens of na het consult en/of tijdens de telefoongesprekken, e-mails e.d. gedaan. Wendy van de Geijn sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval tijdens of na het traject, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

 

Privacy en kwaliteitsnormen
Wendy van de Geijn houdt zich aan de beroepscode van coaches en counselors in Nederland zoals deze is vastgesteld door het NFG alwaar zij als registertherapeut is ingeschreven. Er wordt gewerkt conform de vereisten zoals gesteld bij de bovengenoemde beroepsverenigingen.  Tevens houdt Wendy van de Geijn zich aan de vereisten zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG).


Geheimhouding en Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid en het medisch beroepsgeheim is voor Wendy van de Geijn erg belangrijk. De gegevens van cliënten worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt. Er kan een uitzondering zijn op de plicht tot geheimhouding, wanneer er sprake is van direct levensgevaar of door verplichtingen bij de wet bepaald. Zorgverzekeraars, familieleden of werkgevers krijgen geen informatie over de inhoud van gesprekken of de behandeling zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.


Recht op inzage van het cliëntdossier
Door middel van een schriftelijke aanvraag kunt u, als cliënt, ten alle tijden uw eigen cliëntdossier opvragen. U heeft recht op wijziging van persoonsgegevens als deze niet juist of onvolledig zijn.

Klachten en Geschillen
Indien u het ergens niet mee eens bent of u heeft er een klacht over dan kunt u deze klacht schriftelijk indienen via het contactformulier van deze site. Uw klacht zal dan z.s.m. in behandeling worden genomen waarna er met u contact wordt opgenomen om de klacht zo goed mogelijk op te lossen. Wendy van de Geijn onderwerpt zich aan het klacht en tuchtrecht van de beroepsverenigingen waarbij zij is aangesloten. In het kader van de Wzzgk is Wendy van de Geijn aangesloten via de beroepsvereniging van het NFG bij de geschillencommissie.

 

Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geplaatst op de website van Wendy van de Geijn op 12 december 2019. De laatst geplaatste versie c.q. de versie ten tijde van het aangaan van een opdracht, is van toepassing.

 

 

Tiel, 12 december 2019